Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

close

Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa


Pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat

1. INFORMÁCIE O SPOLOCNOSTI ARKADIY VOETSKIY - AV SAT

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Arkadiy Voetskiy – AV Sat, IČO: 41954581, so sídlom Cífer, Družstevná 577/11, PSČ 919 43, zapísanej v živnostenskom registri pod c. 250-21842 vedenou v Obvodnom úrade v Trnave. (ďalej len „Arkadiy Voetskiy – AV Sat“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.aquaphor.sk (dále jen „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. Arkadiy Voetskiy - AV Sat pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. Arkadiy Voetskiy - AV Sat vymenovala poverencom pre ochranu osobných údajov, ktorým je: Arkadij Vojeckij, poverenec@aquaphor.sk, 0903/952243 .

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. V spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na webovych strankach spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. Spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi spoločnostou Arkadiy Voetskiy - AV Sat a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat formou obchodných oznámení využíva predovšetkým emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na webovych strankach spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat už zakúpili. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na webovych strankach spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat udeľujete v priebehu registrácie na webovych strankach spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať.

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat udeľujete v priebehu registrácie na webovych strankach spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat spracováva spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

  • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
  • namietať proti spracovaniu osobných údajov v spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat na e-mailovej adrese aquaphor@aquaphor.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete na webovych strankach spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané spoločnostou Arkadiy Voetskiy - AV Sat a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s spoločnostou Arkadiy Voetskiy - AV Sat.

5.2. Spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat na účely a spôsobom, ktoré spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat využíva, patria:

  • prepravna spoločnost – Slovenská pošta, a. s.

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. Spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat  spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat nezasiela.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat a požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat správne vybaviť Vašu objednávku.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat k inému subjektu, kedy spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat  vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. Spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat  kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany spoločnosti Arkadiy Voetskiy - AV Sat pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na spoločnost Arkadiy Voetskiy - AV Sat emailom na adresu aquaphor@aquaphor.sk, alebo na telefónnom čísle 0910/970125 .

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 1. 4. 2018.

 


TOPlist
Aqua Filtre

  Powered by PrestaShop™             2011 - 2020 Aquaphor Slovensko